Forgot password?

Duomenų apsauga

BENDROJI INFORMACIJA APIE ,,Credeo” VYKDOMĄ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Vykdydamos verslo veiklą ,,Credeo” įmonės tvarko asmens duomenis, kaip jie apibrėžti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 4 straipsnio 1 dalyje (angl. GDPR). Duomenys tvarkomi tikslais, kurie kyla iš ,,Credeo” įmonių teisėtų interesų ir yra susiję su draudimo, verslo informacijos ir skolų išieškojimo veikla. Šiuo tikslu ,,Credeo” įmonės gali tvarkyti tokius asmens duomenis:

 • fizinių asmenų, vykdančių verslo veiklą, duomenis.
 • fizinių asmenų, veikiančių kaip ūkio subjektai, viešuosiuose registruose esančius duomenis.
 • fizinių asmenų, kurie yra įmonių kontaktiniai asmenys, duomenis, susijusius su jų profesinėmis funkcijomis.

KAS YRA ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Atsižvelgiant į tikslą, kuriuo tvarkome duomenis, asmens duomenų valdytojas bus viena ar daugiau ,,Credeo” grupės įmonių Lietuvoje:

 • Kreditų draudimo brokeris, UADBB;
 • Skolų valdymo partneris, UAB;
 • RVS konsultacijos, UAB;

toliau kartu vadinamos „Credeo“.

Adresas: UADBB Kreditų draudimo brokeris bei UAB Skolų valdymo partneris, kurių registracijos adresas yra P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius; UAB RVS konsultacijos, kurios registracijos adresas yra J. Galvydžio g. 5, LT-08236, Vilnius.

El. paštas:office@credeo.lt

KODĖL MES TVARKOME ASMENS DUOMENIS / KOKS YRA DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS?

,,Credeo” asmens duomenys:

 • sudarant ir vykdant sutartis su klientais ir partneriais;
 • vertinant ūkio subjektų kreditingumą, įskaitant ataskaitų rengimą ir dalijimąsi jomis su klientais; šiuo tikslu ,,Credeo” tvarkys verslo veiklą vykdančių asmenų ir asmenų, kurie atstovauja ūkio subjektams, kurių duomenys atskleisti viešuosiuose registruose, asmens duomenis. Duomenys gaunami iš (a) viešųjų registrų, VĮ Registrų centras, ir (b) tiesiogiai iš kitų šaltinių, turinčių turi teisę disponuoti tokiais duomenimis;
 • prekinių kreditų draudimui, skolų išieškojimui, finansinių konsultacijų teikimui –,,Credeo” tvarko klientų pateikiamus asmens duomenis;
 • vykdydama teisines prievoles (kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu), kurios susijusios su įsipareigojimais, numatytais Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, ir kitomis teisės aktų nuostatomis, kuriomis ,,Credeo” įpareigojama registruoti tam tikrus įvykius arba apie juos pranešti ir šiuo tikslu tvarkyti asmens duomenis;
 • rinkodaros tikslais.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME IR IŠ KUR JUOS GAUNAME?

,,Credeo” tvarko šiuos asmens duomenis:

 • asmenų, vykdančių verslo veiklą, registracijos ir tapatybės duomenis, gaunamus tiesiogiai iš klientų arba viešųjų registrų, kuriuos mes renkame vykdydami draudimo, faktoringo arba skolų išieškojimo veiklą;
 • įmonių finansinius duomenis, gaunamus tiesiai iš įmonių arba jų partnerių, kuriuos renkame vykdydami draudimo, faktoringo, informacijos teikimo arba skolų išieškojimo veiklą. Finansiniams duomenims priskiriami kredito reitingai ir ekonominio perspektyvumo indikatoriai, kurie apskaičiuojami automatiškai remiantis kita mūsų apie atitinkamą ūkio subjektą turima informacija;
 • įmonių ir jų darbuotojų kontaktinę informaciją, gaunamą tiesiogiai iš šių asmenų arba šių įmonių partnerių, kurią renkame vykdydami draudimo, faktoringo arba skolų išieškojimo veiklą;
 • fizinių asmenų, kurie atstovauja ūkio subjektams, duomenis, atskleistus viešuosiuose registruose.

AR VYKDOMAS AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ?

Informuojame, kad verslininkų asmens duomenys, įtraukti į ,,Credeo” ekonominės informacijos sistemą, yra automatiškai vertinami (profiliuojami) atliekant mokėjimų rizikos vertinimą pagal GDPR 22 straipsnį. Duomenų tvarkymas vykdomas tikslais, kurie kyla iš ,,Credeo” įmonių ir duomenų gavėjų teisėtų interesų. Visi asmenys, kurių duomenys renkami, turi teisę su tuo nesutikti.

KAS YRA ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI?

Asmens duomenys, kurių valdytojas yra ,,Credeo”, gali būti pateikiami:

 • mūsų klientams ataskaitų forma teisėtiems šių subjektų tikslams, susijusiems su verslo partnerių patikrinimu;
 • kitoms ,,Credeo” grupės įmonėms, teisėtiems tikslams, susijusiems su duomenų judėjimu įmonių grupėje.

KIEK LAIKO TVARKOMI ASMENS DUOMENYS?

,,Credeo” saugos asmens duomenis tiek, kiek būtina arba leidžiama atsižvelgus į tikslą (-us), kuriam (-iems) jie buvo gauti. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas saugojimo laikotarpis: (i),,Credeo” santykių su klientu ir paslaugų teikimo trukmė; (ii) ar ,,Credeo” privalo vykdyti teisinę prievolę; ir (iii) ar duomenis saugoti patartina įvertinus mūsų teisinę padėtį (taikytiną senaties terminą, bylinėjimąsi ar kontrolės įstaigų atliekamus tyrimus).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

Visi asmenys, kurių duomenis tvarko ,,Credeo” (duomenų subjektai), turi teisę paprašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, juos pataisyti, ištrinti arba apriboti tokių duomenų tvarkymą, nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi (GDPR nustatytais atvejais) ir pateikti skundą priežiūros įstaigai. Asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, turi teisę su tuo nesutikti.

Kai tvarkymas grindžiamas duotu sutikimu tvarkyti Jūsų asmens duomenis vienu ar daugiau konkrečių tikslų, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Toks atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo remiantis sutikimu teisėtumui iki atšaukiant sutikimą.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA KREIPIANTIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS

Visi klausimai, susiję su ,,Credeo” vykdomu asmens duomenų tvarkymu, turi būti siunčiami:

el.paštu: dap@rvs.lt


Prašymą teikiančio asmens tapatybės nustatymas ,,Credeo” gali suteikti informaciją, kurioje yra asmens duomenų, tik duomenų subjektui (arba jo teisiniam atstovui). Todėl prieš suteikdama jam tokią informaciją ,,Credeo” gali reikalauti pateikti informaciją ir dokumentus, kurių pakanka duomenų subjekto tapatybei nustatyti.

„CREDEO“ PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ

Šiame pranešime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kaip ir kokiu tikslu „Credeo“ renka, tvarko, naudoja, perduoda ir atskleidžia asmens duomenis (internetu ir ne internetu) „Credeo“ teikiant paslaugas verslo klientams (toliau – Paslaugos). Fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis „Credeo“ tvarko, šiame pranešime toliau vadinami „Jūs“. Šiems asmenims arba duomenų subjektams gali būti priskiriami asmenys, kurie dirba mūsų klientams, jų filialams arba trečiosioms šalims arba kuriuos pastarieji samdo ryšium su Paslaugomis.

„Credeo“ grupė yra įsipareigojusi saugoti asmens duomenis, kaip numatyta Europos įstatymuose ir reglamentuose dėl asmens duomenų, o ypač BDAR. Mes siekiame taikyti su asmens duomenų apsauga susijusias taisykles Jūsų labui.

Vykdydama verslo veiklą, „Credeo“ taip pat gali rinkti ir tvarkyti asmens duomenis iš kitų šaltinių, reguliavimo tikslais, vykdydama sutartinius ir ikisutartinius įsipareigojimus, o taip pat siekdama teisėtų „Credeo“ verslo interesų. Toks duomenų tvarkymas gali apimti ir asmens duomenų tvarkymą rengiant verslo informacijos ataskaitas, mūsų klientų skolininkų asmens duomenų tvarkymą rizikos valdymo tikslais, kredito limitų nustatymo ir skolų išieškojimo tikslais, arba mūsų klientų verslo partnerių asmens duomenų tvarkymą tais pačiais minėtaisiais tikslais.

ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenų informacija, yra tiesiogiai susijusi su gyvu fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Prie to taipogi priskiriama ir įvairi informacija, kurios dėka, galima nustatyti konkretaus asmens tapatybę, o taip pat asmens duomenis, iš kurių pašalinta asmeninė informacija, užšifruoti arba pseudonimais užkoduoti asmens duomenys, jeigu jais naudojantis vis tiek galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenims pirmiausia priskiriami:

 • vardas ir pavardė;
 • gimimo data;
 • namų adresas;
 • pašto adresas (pavyzdžiui, toks kaip vardas.pavarde@imone.com);
 • telefono arba fakso numeris;
 • sąskaitos informacija ir susijusi kontaktinė informacija;
 • tapatybės kodas (pavyzdžiui, tapatybės kortelės, paso, socialinio draudimo numeris);
 • vietos nustatymo duomenys;
 • interneto protokolo (IP) adresas;
 • slapukų ID;
 • nuotraukos arba atvaizdai vaizdo įraše;
 • telefono pokalbių arba elektroniniai įrašai.

Teikdama tam tikras Paslaugas, „Credeo“ gali gauti informacijos iš Jūsų arba trečiųjų asmenų, įskaitant:

 • tikrojo (-ųjų) savininko( -ų) pavardę (-es); ir
 • su darbo santykiais susijusios informacijos (einamos vadovaujančios pareigos, akcijų dalis ir CV); ir
 • informacijos apie priežiūros įstaigų ir kitus tyrimus arba teismo procesus, kurie vyksta arba vyko Jūsų atžvilgiu.

Neskelbtini asmens duomenys yra asmens duomenys, kurie atskleidžia

 • rasinę arba etninę kilmę;
 • politines nuostatas arba narystę profesinėje sąjungoje;
 • tikėjimą arba filosofinius įsitikinimus;
 • genetinius ir biometrinius duomenis, kai pastarieji tvarkomi fizinio asmens tapatybės nustatymo tikslu;
 • sveikatos duomenis;
 • seksualinę orientaciją;
 • baudžiamuosius nuosprendžius arba pažeidimus.

Pagal Europos Sąjungos arba nacionalinius įstatymus, vykdydama išsamaus patikrinimo veiklą, kuria „Credeo“ siekia tenkinti jai privalomus įvairius teisinius ir priežiūros reikalavimus, ,,Credeo “ gali gauti iš trečiųjų šalių paslaugų teikėjų ir kitų šaltinių tam tikrus neskelbtinus asmens duomenis, kurių kiekis turi visada būti proporcingas siekiamam tikslui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR NAUDOJIMAS

„Credeo“ turi rinkti ir tvarkyti tam tikrus asmens duomenis, kad galėtų teikti Paslaugas, arba kadangi „Credeo“ turi teisinę prievolę tai daryti priežiūros tikslais arba tvarkydama ir vykdydama sudarytas sutartis.

Tokia apimtimi Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi BDAR 6(1)(b) ir 6(1)(c) straipsniuose nurodytais pagrindais, o taip pat siekiant pagrįstų „Credeo“ grupės verslo interesų BDAR 6(1)(f) straipsnyje nurodytais tikslais.

Minėtaisiais tikslais bei vykdydama „Credeo“ grupės kreditingumo vertinimo, mokėjimo atidėjimų valdymo, prekybos kreditų draudimo, perdraudimo, informacijos teikimo, skolų išieškojimo, laidavimo, faktoringo ir finansavimo veiklą, o taip pat bet kurios „Credeo“ grupės įmonės naujo verslo ar veiklos tikslais „Credeo“ renka ir tvarko asmens duomenis, gautus iš įvairių šaltinių, įskaitant:

 • teikiant paslaugas: „Credeo“ gali rinkti asmens duomenis teikdama Paslaugas;
 • iš išorinių šaltinių: „Credeo“ gali gauti asmens duomenų iš kitų šaltinių: viešų duomenų bazių arba informacijos paslaugų teikėjų;
 • iš kitų šaltinių: „Credeo“ gali rinkti asmens duomenis ir iš kitų šaltinių, pvz., Jums susitikus su „Credeo“ atstovu prieš sudarant kokį nors sandorį, prašant „Credeo“ pateikti pasiūlymą arba dalyvaujant sandoryje arba sutartyje, nurodžius Jus Jūsų arba trečiosios šalies pateiktame darbus atliekančių šalių sąraše arba informacijoje, gautoje iš su sandoriu susijusios duomenų saugyklos.

Kaip jau minėjome, „Credeo“ ir jos paslaugų teikėjai gali tvarkyti ir naudoti asmens duomenis siekdami teisėtų verslo interesų, įskaitant:

 • patvirtinti įgaliotuosius teisę pasirašyti turinčius asmenis, kai sudaromos sutartys;
 • patikrinti asmens tapatybę, kai atliekamos operacijos arba sudaromos sutartys;
 • susisiekti su fiziniais asmenimis dėl sudarytų sutarčių arba atliktų operacijų;
 • vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su suteiktomis Paslaugomis;
 • atsakyti į prašymus pateikti informacijos, kuriuos gauname iš savo klientų ir (arba) atitinkamų trečiųjų šalių, teikdami „Credeo“ Paslaugas,
 • tvarkyti paskyras ir komercinius santykius bei juos apsaugoti;
 • apsaugoti asmens duomenis;
 • informavimo ir verslo tikslais (greta kita ko, auditui, duomenų analizei, „Credeo“ produktų ir paslaugų tobulinimui ir naujų kūrimui, pardavimo skatinimo arba rinkodaros kampanijų veiksmingumo vertinimui);
 • rizikos valdymo ir atitikties užtikrinimo tikslais (greta kita ko, užtikrinant „Credeo“ teisinių ir priežiūros įsipareigojimų vykdymą, ypač susijusių su „pažink savo klientą“, kovos su pinigų plovimu, sukčiavimu ir kitomis būtinomis klientų stebėsenos ir patikrinimo procedūromis, išsamaus patikrinimo reikalavimais, taisyklėmis dėl sankcijų);
 • laikantis įstatymų ir reglamentų nuostatų, o taip pat kitų teisinio proceso ir teisėsaugos reikalavimų ;
 • informuojant mūsų klientus apie sutarčių ir politikų sąlygų pakeitimus arba atnaujinimus.

Asmens duomenys, kuriuos „Credeo“ renka ir tvarko vykdydama savo teisinius ir kontrolės įsipareigojimus, susijusius su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija, tvarkomi išimtinai šiais tikslais, nebent būtų leidžiama kitaip.

SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek būtina arba leidžiama, atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo surinkti, tačiau jokiu būdu ne ilgiau, negu iki teisinių procesų, susijusių su esamomis sutartimis, senaties termino pabaigos, kuris pratęsiamas vykstančio bylinėjimosi trukmei, arba teisinės prievolės, kurią „Credeo“ privalo vykdyti, nustatytą laikotarpį. Kitų asmenų asmens duomenys, įskaitant skolininkų asmens duomenis, bus tvarkomi BDAR 6(1)(b), 6(1)(c) ir 6(1)(f) straipsniuose numatytais tikslais ir saugomi pirmiau nurodytą laiką.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas yra vienas iš pagrindinių „Credeo“ prioritetų.

„Credeo “ taiko pagrįstas fizines, technines, elektronines, procedūrines ir organizacines apsaugos bei saugumo priemones, kuriomis saugo asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto arba neleistino sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo arba prieigos prie jų, nepaisant to, ar juos „Credeo“ tvarko Europos Sąjungoje, ar kitur.

Prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji būtina teisėtais ir konkrečiais verslo tikslais. Asmens duomenų apsauga – neatsiejama „Credeo“ elgesio kodekso ir konkrečių vidaus procedūrų dalis. „Credeo“ darbuotojams už šių reikalavimų nesilaikymą taikomos drausminės nuobaudos.

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

„Credeo“ teikiant Paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi ir naudojami „Credeo“ partnerių įmonėse arba joms perduodami, įskaitant, kur taikoma, už Europos Sąjungos ribų, o taip pat „Credeo“ grupės perdraudikams, brokeriams ir nepriklausomiems paslaugų teikėjams, kaip antai: IT ir infrastruktūros, klientų aptarnavimo, el. pašto pristatymo, audito ir kitų paslaugų teikėjai, nepriklausomi ekspertai ir konsultantai, įskaitant advokatus, mokesčių konsultantus arba auditorius arba kitus asmenis, dėl kurių aiškiai susitarta su Jumis arba reikalaujama ar leidžiama pagal taikomus įstatymus.

„Credeo“ taip pat gali naudoti, atskleisti arba perduoti asmens duomenis trečiajai šaliai, jeigu vykdoma viso verslo arba jo dalies reorganizacija (susijungimas, pardavimas, steigiama bendra įmonė, perleidimas, perdavimas ir kt.) arba kaip to aiškiai reikalauja klientai (arba mūsų kliento atstovai).

Priklausomai nuo teikiamos paslaugos pobūdžio, duomenų gavėjams taipogi bus taikomi ,,Credeo” ir jos kliento ar kitų šalių sutarti konfidencialumo apribojimai.

Perduoti, atskleisti asmens duomenis ,,Credeo” taip pat gali šiais atvejais:

 • laikydamasi taikomų įstatymų, įskaitant užsienių šalių įstatymus ir reglamentus, atsakydama į viešųjų, valdžios arba priežiūros įstaigų, kurioms pavaldžios arba paklūsta „Credeo“ grupės įmonės, užklausas ir bendradarbiaudama su jomis, o taip pat dėl kitų teisinių priežasčių;
 • atsakydama teismams ir priešingai šaliai teismo procese bei kitoms atitinkamoms šalims pagal teismo orderį arba procesą, kuris vyksta bylinėjimosi ir arbitražo kontekste;
 • atsakydama į priežiūros įstaigų, kurioms „Credeo“ grupės įmonės paklūsta reikalavimus teikti ataskaitas;
 • ir saugodama „Credeo“ grupės įmonių ir (arba) mūsų klientų ir kitų asmenų teises arba turtą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Šiame duomenų apsaugos pranešime apie privatumo apsaugą neaptariami trečiųjų šalių ar operatorių, teikiančių, pavyzdžiui, svetainių prieglobos ar kitas su „Credeo“ teikiamomis Paslaugomis susijusias paslaugas, taikomi duomenų apsaugos metodai, ir „Credeo“ jokiomis aplinkybėmis už juos neatsako.

JŪSŲ TEISĖS IR NAUDOJIMASIS JOMIS

Kaip duomenų subjektas, turite teisę BDAR ir konkrečiuose įstatymuose arba reglamentuose numatytomis sąlygomis prašyti leisti susipažinti su anksčiau pateiktais asmens duomenimis, juos pataisyti, atnaujinti, pakeisti, sustabdyti arba apriboti jų tvarkymą, juos ištrinti arba gauti elektroninę savo asmens duomenų kopiją, kad galėtumėte ją pateikti kitai bendrovei tokia apimtimi, kiek Jūsų teisė į duomenų perkeliamumą numatyta taikomuose įstatymuose.

Galite pasinaudoti visomis šiomis teisėmis, kreipdamiesi į „Credeo“ el. paštu dap@rvs.lt

Atsakysime į Jūsų prašymą taikomuose įstatymuose nustatyta tvarka.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR TVARKYMAS RINKODAROS TIKSLAIS

„Credeo“ gali naudoti Jūsų pateiktus asmens duomenis pardavimo skatinimo tikslais, pavyzdžiui, informuodama Jus apie „Credeo“ grupės narių naujus produktus arba paslaugas, arba esamų produktų pasikeitimus. Jūsų asmens duomenys nebus parduodami trečiosioms šalims rinkodaros kampanijoms vykdyti be išankstinio Jūsų sutikimo. Be to, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais bet kuriuo metu kreipdamiesi el.paštu office@credeo.lt tada „Credeo“ nedelsdama nustos naudoti Jūsų asmens duomenis ir nenaudos jų minėtaisiais tikslais ateityje.

Su Jumis gali būti susisiekta telefonu ir (arba) el. paštu „Credeo“ produktų ir paslaugų rinkodaros tikslais.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi „Credeo“ rinkodaros tikslais remiantis Jūsų sutikimu, kol pastarasis bus atšauktas. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu. Be to, turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais; gavusi Jūsų prieštaravimą, „Credeo“ nedelsdama nustos naudoti Jūsų asmens duomenis ir nenaudos jų minėtaisiais tikslais ateityje. Savo teisėmis galite pasinaudoti nusiuntę el. pranešimą adresu office@credeo.lt arba norėdami atsisakyti naujienlaiškių, Jūs galite paspausti naujienlaiškio atsisakymo nuorodą pačiame naujienlaiškyje.

Sutikus, kad su Jumis būtų susisiekiama telefonu ir (arba) el. paštu, Jūsų asmens duomenys (t. y., vardas, pavardė, lytis, pašto adresas, el. pašto adresas, fiksuotojo ir mobiliojo ryšio telefono numeriai) bus tvarkomi „Credeo“ rinkodaros tikslais, kurie atitinka pagrįstus „Credeo“ verslo interesus, BDAR 6(1)(f) straipsnyje nustatytais pagrindais.

SUSISIEKITE SU „CREDEO“

Su Jūsų pateiktais asmens duomenimis susijusias Paslaugas teikianti „Credeo“ įmonė yra duomenų valdytoja, atsakinga už asmens duomenų rinkimą, naudojimą, tvarkymą, perdavimą ir atskleidimą.

Jeigu norite sužinoti, kuri „Credeo“ įmonė atsako už šias Paslaugas, arba turite klausimų dėl šio pranešimo apie privatumo apsaugą, galite kreiptis į „Credeo“ el. paštu dap@rvs.lt arba šiuo adresu: Credeo, P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius.