Forgot password?

Privatumo politika

UADBB “Kreditų draudimo brokeris”

Privatumo politika ir asmens duomenys

Duomenų tvarkytojas, valdytojas ir tikslas. UADBB „Kreditų draudimo brokeris “, juridinio asmens kodas 125438737, buveinės adresas P. Lukšio g. 32, Vilnius (Draudimo brokeris) jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

  • Siekiant įvertinti jūsų draudimo poreikius ir pateikti jums aktualų draudimo pasiūlymą;
  • Siekiant tarpininkauti jums sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove;
  • Draudimo sutarties administravimo tikslu;
  • Siekiant užtikrinti savo teisėtus interesus bei vystyti savo teikiamas paslaugas.

 

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą. Esant poreikiui jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, jus tinkamai informavę.
Priklausomai nuo jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslo, Draudimo brokeris veikia kaip jūsų asmens duomenų valdytojas arba kaip jūsų asmens duomenų tvarkytojas:
1. Draudimo brokeris veikia kaip jūsų asmens duomenų valdytojas, kai:
1.1. Vertina jūsų draudimo poreikius. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume įvertinti jūsų draudimo poreikius (pvz., kokios rūšies draudimas jums aktualus, kokiai rizikos grupei priklausote ir pan.) ir pateikti jums aktualiausią ir geriausiai jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą.
1.2. Administruoja sudarytą draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti jau sudarytą draudimo sutartį, t. y. sekti jūsų draudimo poliso galiojimo terminą polisų apskaitos programoje, įmokų mokėjimą, nagrinėti jūsų pateiktus prašymus užskaityti įmokas, kai siekiate nutraukti draudimo sutartį ir kt. veiksmus, susijusius su draudimo sutarties administravimu, išieškant skolas iš Jūsų pirkėjų.
1.3. Siūlo savo paslaugas. Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti jums aktualią informaciją apie mūsų paslaugas, taip pat teirautis jūsų nuomonės dėl jų.
1.4. Saugo savo teises ir interesus. Esant būtinybei, jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises, pvz., teikiant jūsų duomenis teismui, mus atstovaujančiam teisininkui ar kitam asmeniui.
Šiuo atveju, t. y. kai Draudimo brokeris yra jūsų asmens duomenų valdytojas, Draudimo brokeris veikia savarankiškai, negaudamas draudiko pavedimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

2. Draudimo brokeris veikia kaip jūsų asmens duomenų tvarkytojas, kai:
2.1. Teikia jūsų poreikius labiausiai atitinkantį pasiūlymą draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad įvertinę jūsų draudimo poreikius, pateiktume jūsų poreikius geriausiai atitinkantį pasiūlymą.
2.2. Tarpininkavimas sudarant draudimo sutartį. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad tarpininkautume sudarant draudimo sutartį su draudimo bendrove. Draudimo brokeris jūsų asmens duomenis tvarko draudikų pavedimu ir tik draudimo tikslais, draudimo pasiūlymams pateikti ir (arba) draudimo sutarčiai sudaryti. Jūsų asmens duomenys renkami, tvarkomi ir perduodami draudikams tik tokia apimtimi ir tik tiek, kiek būtina Draudimo brokerio funkcijoms atlikti, t. y. pateikti jūsų poreikius geriausiai atitinkantį draudimo produktą ir tarpininkauti sudarant sutartį.
Šiuo atveju, t.y. kai Draudimo brokeris yra jūsų asmens duomenų tvarkytojas, Draudimo brokeris veikia draudikų (jūsų asmens duomenų valdytojų) pavedimu ir kontrole.
Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas. Draudimo brokeris, kaip duomenų valdytojas, siekdamas įvertinti jūsų draudimo poreikius, administruodamas draudimo sutartį, siekdamas jums pasiūlyti paslaugas, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei paslaugų kokybės vystymo/gerinimo tikslais (detaliau galite žiūrėti 1 punktą) tvarkys toliau nurodytus jūsų asmens duomenis (Asmens duomenys):
1. Jūsų identifikacinius, kontaktinius ir veiklos duomenis (įmonės atstovo vardas, pavardė, įmonės kodas, įmonės atstovo pareigos, įmonės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, įmonės atsiskaitomoji banko sąskaita, įmonės banko pavadinimas, tinklalapio adresas, įmonės veiklos pobūdis ir kategorija, kliento statusas, galutinio įmonės naudos gavėjo duomenys);
2. Draudimo poliso duomenis (draudimo rūšis, draudimo poliso serija ir numeris, įsigaliojimo data, draudimo poliso termino pasibaigimo data, kliento suteikto įgaliojimo galiojimo termino pabaiga, draudimo suma, įmokos suma, draudimo įmokų sumokėjimo data, gautų draudimo įmokų suma, įmokos mokėjimo dokumento numeris, draudimo laikotarpis, draudiko pavadinimas, draudžiama apyvarta, naudos gavėjo duomenys);
3. Draudimo įmokos apmokėjimo bei sąskaitos duomenis (mokėtojo pavadinimas, įmokos paskirtis, mokėjimo terminas, įmokos suma, sumokėjimo data, mokėjimo pavedimo numeris, ar įmoka mokama tiesiogiai draudikui, draudėjo skola, ar įmokos mokėjimas atidėtas);
4. Mūsų suformuotos ataskaitos draudikams (Duomenų valdytojams) (poliso numeris, data, draudimo rūšis, draudėjo pavadinimas, įmonės kodas, sumokėtos/nesumokėtos įmokos, kokiu būdu sumokėtos įmokos (grynaisiais, pavedimu, kortele)).

Draudimo brokeris, kaip duomenų tvarkytojas, siekiant pateikti jūsų poreikius labiausiai atitinkantį draudimo pasiūlymą bei tarpininkaudamas sudarant draudimo sutartį, tvarkys toliau nurodytus jūsų ir su jumis susijusių asmenų (pvz.: naudos gavėjų) asmens duomenis:
1. Jūsų ir jūsų atstovo identifikacinius duomenis (įmonės atstovo vardas, pavardė, įmonės kodas, įmonės atstovo pareigos);
2. Jūsų ir jūsų atstovo kontaktinius duomenis (įmonės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
3. Apdraustųjų ir naudos gavėjų identifikacinius ir kontaktinius duomenis (apdraustojo pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris (į kurią turi būti išmokėta draudimo išmoka), dokumento pavadinimas, apdraustųjų finansinės ataskaitos);
4. Draudimo sutarties/draudimo poliso duomenis (rizikos faktoriai, apdraustos rizikos, draudimo laikotarpis, draudimo vieta, draudimo suma, draudimo išskaitos dydis, draudimo įmokos dydis, draudimo liudijimo numeris, draudimo rizikos rūšis/grupė, draudimo galiojimo teritorija, draudimo poliso išdavimo data, draudžiamieji įvykiai, ar sutartis sudaryta tarpininkaujant draudimo brokeriui, draudimo variantai, draudimo apsaugos papildomos sąlygos, atliktų mokėjimų skaičius, apdraustųjų pirkėjų skaičius, ar nutraukiant draudimo sutartį įmoka bus užskaitoma);
5. Informacija apie jūsų skolinius įsipareigojimus (duomenys apie polisų galiojimą (galiojantis/negaliojantis/sustabdyta apsauga/nutrauktas, skolos dydis).

Asmens duomenų šaltinis. Draudimo brokeris, veikdamas ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas, jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš jūsų (kai duomenis pateikiate mums prašant ar savanoriškai), trečiųjų asmenų (pvz.: draudimo bendrovių ir kt.).

Asmens duomenų gavėjai. Draudimo brokeris pasiūlymo pateikimo, draudimo sutarties sudarymo ir jos vykdymo/administravimo tikslu (veikdamas ir kaip duomenų valdytojas, ir kaip duomenų tvarkytojas) jūsų asmens duomenis perduoda draudimo bendrovėms (draudikams). Jūsų asmens duomenys, minimalia konkrečiam atvejui būtina apimtimi, gali būti perduoti trečiajam asmeniui, teikiančiam paslaugas Draudimo brokeriui, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos patarėjams bei teisės aktų nustatyta tvarka kompetentingoms valstybės institucijoms (pvz.: Lietuvos bankui).

Asmens duomenų saugojimo terminas. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų valdytojas, draudimo dokumentus (pvz.: pasiūlymus draudimo sutarčiai sudaryti, draudimo polisus, saugoja viso sutarties galiojimo metu ir 1 metus po sutarties galiojimo pabaigos. Šiam terminui pasibaigus, jeigu nėra teisinio pagrindo toliau tvarkyti jūsų asmens duomenų, jie saugiai sunaikinami. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų valdytojas, draudimo sutartis saugo visą sutarties galiojimo laiką ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu nėra teisinio pagrindo tvarkyti jūsų asmens duomenis, jie saugiai sunaikinami. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, nesaugo asmens duomenų, kadangi juos saugo draudikai (duomenų valdytojai), kurie ir nustato duomenų saugojimo terminus.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygos. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el. paštą ir interneto ryšį, kurios atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie jūsų asmens duomenų. Draudimo brokeris, veikdamas kaip duomenų tvarkytojas, jūsų asmens duomenis tvarkys vadovaudamasis duomenų valdytojų (draudikų) nurodymais.

Jūsų teisės. Tais atvejais, kai Draudimo brokeris jūsų asmens duomenis tvarko kaip duomenų valdytojas, jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pateikti prašymą susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, ištaisyti netikslius asmens duomenis, ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą, perkelti asmens duomenis, atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau, pranešti apie nesutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis galite kreiptis į Draudimo brokerį el. pašto adresu dap@rvs.lt. Dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Visus asmens duomenis turite pateikti Draudimo brokeriui, kadangi be šių duomenų nebus galimybės sudaryti draudimo sutarties. Jeigu prieštaraujate, kad Draudimo brokeris tvarkytų jūsų asmens duomenis nurodytu tikslu ir tvarka, nepildykite ir nepasirašykite Draudimo brokerio pateiktų anketų ir klausimynų. Prieštarauti dėl Asmens duomenų tvarkymo galėsite ir vėliau Draudimo brokerį informuodami el. paštu dap@rvs.lt. Jums nepasirašius anketos ar prieštaraujant dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudimo brokeris neteiks tarpininkavimo paslaugų.

Tais atvejais, kai Draudimo brokeris veikia kaip duomenų tvarkytojas, jūs turite teisę dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (teisės susipažinti su savo duomenimis, gauti tvarkomų duomenų kopiją, ištaisyti netikslius duomenis ir ištrinti bei apriboti duomenų tvarkymą, juos perkelti ir t.t.) kreiptis į Draudimo brokerį el. pašto adresu dap@rvs.lt. Draudimo brokeris jūsų prašymus perduos jūsų asmens duomenų valdytojui (draudikui su kuriuo esate sudaręs sutartį ir dėl kurios kreipiatės siekdama(s) įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises), kad šis suteiktų jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises. Draudimo brokeris dės visas pastangas, siekdamas bendradarbiauti su duomenų valdytoju tam, kad būtų apgintos jūsų teisės. Dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Asmenys (apdraustieji, naudos gavėjai), kurių asmens duomenis jūs pateikiate anketoje/klausimyne, Draudimo brokerio nebuvo ir nebus supažindinti su pranešime jums dėl asmens duomenų tvarkymu nurodytu jų asmens duomenų tvarkymu. Šis tvarkymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 95 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad draudimo brokeris, sudarydamas ir vykdydamas draudimo sutartį, turi teisę tvarkyti apdraustojo, naudos gavėjo ir draudimo įmokų mokėtojo asmens duomenis be jų sutikimo.